Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức phi chính phủ được thành lập theo quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội bảo vệ quyền của Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (Quyết định số 671/QĐ-BNV ngày 14/4/2016 về việc phê duyệt Điều lệ Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam).

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức đại diện cho Người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

Một tác phẩm âm nhạc có thể đến với công chúng bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng thông qua người biểu diễn âm nhạc với sự cảm thụ và thể hiện sáng tạo của mình thì tác phẩm trở nên sinh động và có sức truyền thụ tới công chúng nhanh nhất. Chính vì vậy, dù các hình thức giải trí ngày càng đa dạng nhưng số lượng người biểu diễn không ngừng gia tăng và nền công nghiệp biểu diễn vẫn không ngừng phát triển. Người biểu diễn là cầu nối giữa tác giả và công chúng, nâng cao giá trị của tác phẩm, góp phần truyền bá, lưu giữ và phát triển các tác phẩm có giá trị, do đó pháp luật đã công nhận và bảo hộ các quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn của mình.

Picture1

APPA hoạt động quản lý tập thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản nào?

 • Tự nguyện, phi chính phủ, bất vụ lợi.

Hoạt động không nhằm kinh doanh sinh lợi nhuận mà vì mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người biểu diễn âm nhạc. APPA là tổ chức tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, không vụ lợi, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan về phạm vi, lĩnh vực hoạt động.

 • Công khai, công bằng, Minh bạch

APPA đảm bảo sự công bằng, không phân biệt đối xử giữa các hội viên; giữa hội viên và chủ thể không phải là hội viên; giữa người sử dụng với nhau; giữa chủ thể trong nước và chủ thể nước ngoài; Minh bạch về thông tin và tài chính.

 • Chính xác

Lưu trữ dữ liệu chính xác; theo dõi và quản lý chính xác việc sử dụng cấp phép; phân phối chính xác tiền cấp phép quyền biểu diễn tới người biểu diễn âm nhạc.

 • Tuân thủ pháp luật và điều lệ hoạt động

APPA được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về Hội và pháp luật về quyền biểu diễn. APPA chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phế duyệt.

 • Mục đích

Là tổ chức đại diện cho người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người biểu diễn và khán giả, vừa phục vụ lợi ích người biểu diễn, khán giả, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội.

 

       Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của APPA

 • APPA là đại diện tập thể bảo vệ quyền biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc khai thác giá trị kinh tế của quyền biểu diễn trên cơ sở ủy quyền của người biểu diễn theo quy định của pháp luật.
 • Tôn vinh và trao thưởng “Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc của năm, được tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh, động viên, khích lệ kịp thời các tài năng nước nhà, các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc được khán giả ưa chuộng.
 • Là ngôi nhà chung của tất cả các nghệ sĩ, nơi đào tạo và giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, làm bà đỡ cho các tài năng âm nhạc
 • Gia nhập tổ chức quốc tế liên quan, liên kết hoặc hợp tác với tổ chức nước ngoài tương ứng cùng lĩnh vực, để bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hội viên.

 

      Chức năng chính của APPA

 • Nhận ủy thác để bảo vệ các chủ thể quyền
 • Cấp phép và thu tiền thù lao.
 • Thu thập thông tin sử dụng.
 • Phân phối tiền thù lao cho các chủ thể quyền.