Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức đại diện cho người nắm giữ quyền, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng tác phẩm, vừa phục vụ lợi ích của người nắm giữ quyền, người sử dụng, vừa phục vụ lợi ích chung của xã hội. Hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biêu diễn âm nhạc; hợp tác lẫn nhau để thúc đẩy phát triểu sản phẩm âm nhạc, góp phần thúc đẩy sáng tạo, phổ biến các giá trị âm nhạc và tinh hoa âm nhạc thế giới tới công chúng. Quản lý tập thể đối với quyền liên quan của các hội viên. Chống lại các hành vi xâm phạm, quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn. Hỗ trợ phát hành để đua tác phẩm tới công chúng một cách thuận lợi. Hợp tác giao lưu với các tổ chức tương ứng của quốc tế và các quốc gia trong việc sản xuất và quản lý tập thể, quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc theo quy định của pháp luật (Trích điều lệ Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam)